Çeviri

Hindistan komünistleri dinci gericiliğe karşı laiklik için, neoliberal saldırılara karşı sosyalizm için mücadeleyi yükseltiyor

Çeviren: Demir Silahtar

Dünyanın en kitlesel ve örgütlü komünist partilerinden biri olan Hindistan Komünist Partisi (Marksist)’in 23. Kongresi, 6 Nisan-10 Nisan tarihleri arasında Kerala’da toplandı. Beş gün süren yoğun bir çalışmanın ardından, adeta insan seline dönüşen kalabalık bir halk toplantısıyla Kongre’nin kapanışı gerçekleştirildi. Kongre’de seçilen 85 kişilik yeni Merkez Komitesi içinden 17 üyeli yeni Politbüro belirlenirken, Sitaram Yeçuri’nin yeniden Genel Sekreterlik görevini üstlenmesine karar verildi. 

Parti’nin ana görevinin faşist RSS’nin (Ulusal Gönüllüler Örgütü) Hindu cemaatçiliği davasını saldırgan biçimde yürüten hükümetteki BJP’yi (Hindistan Halk Partisi) tecrit etmek ve yenilgiye uğratmak olarak belirlendiği Kongre’de ele alınan siyasi karar taslağında, komünistlerin bir yandan sol ve laik güçlerin en geniş seferberliğini oluşturmak için durmaksızın çalışmalarının, diğer yandan da Parti’nin bağımsız bir sosyalist odak olarak gücünü ve örgütlülüğünü arttırmalarının zorunlu olduğu vurgulandı. 

Kongre’de ayrıca Parti tarafından üstlenilecek olan çeşitli örgütsel görevler konusundaki Siyasi Örgütlenme Raporu ile “Kadınlara Karşı Artan Şiddet Olayları ve Kadın Cinayetleri Hakkında Karar”, “Kitlesel İşsizlik Krizi Hakkında Karar”, “Filistin Halkıyla Dayanışma Hakkında Karar” da içinde olmak üzere çeşitli acil konularda Parti’nin duruşunu ortaya koymak ve güçlendirmek için 22 ayrı karar metni kabul edildi.

Tüm Hint yurtseverlerini Hindistan Cumhuriyeti’nin laik – demokratik karakterini savunmak, Hindistan Anayasası’nı korumak, Hindu cemaatçiliği davasını güden faşist güçler tarafından şiddetli saldırılara uğrayan insanların Anayasal güvence altındaki haklarını savunmak ve halk düşmanı politikalara karşı sınıf ve kitle mücadelelerini keskinleştirmek için bir araya gelmeye çağıran HKP (M) kongresinde ele alınan konuların ve mücadele başlıklarının, tamamen farklı bir coğrafyada ve bambaşka bir sosyokültürel ortamda olsa dahi emperyalizmin maşası dinci gerici AKP iktidarı altındaki ülkemizdeki siyasi gelişmelerle ve bu gelişmelerin Türkiye’deki komünistlere ve ilericilere yüklediği görevlerle olan benzerliği dikkat çekti.

HKP (M) kongresinde tartışılan, ulusal ve uluslararası duruma, Parti’nin önünde duran siyasi görevlere ve sol cephenin izlemesi gereken programatik hatta dair kapsamlı değerlendirmeler içeren 80 sayfalık siyasi karar taslağının kısa özetini içeren 23. Kongre Siyasi Karar Taslağından Alıntılar metni, Yeni Ülke okurları için Yayın Kurulu üyemiz Demir Silahtar tarafından Türkçe’ye çevrildi.

23. Kongre Siyasi Karar Taslağından Alıntılar

22. Kongre’den bu yana geçen sürede, faşist RSS’nin (Ulusal Gönüllüler Örgütü) Hindu cemaatçiliği davasını saldırgan biçimde yürüten hükümetteki BJP (Hindistan Halk Partisi)’nin konumunu daha da sağlamlaştırdığı görüldü.

BJP, cemaat ile sermaye arasındaki bağları daha da güçlendiren, ulusal varlıkları yağmalayan, ahbap-çavuş kapitalizmini teşvik eden, siyasi yolsuzluğu yasal kılıfa sokan ve ülkeye tam teşekküllü bir otoriterliği dayatan kudurmuş neo-liberal reformları takip etmek suretiyle çok yönlü bir saldırı başlattı.

2019 seçimleri sonrasında, BJP’nin cemaat milliyetçisi şoven bir anlatı tutturup daha yüksek bir oy yüzdesine ve mecliste daha fazla sandalye sayısına ulaşarak hükümeti kurmak üzere geri döndüğüne tanık olundu. O günden bu yana BJP dinsel cemaatler arasındaki fanatik kutuplaşmayı keskinleştirerek ve laik demokratik Anayasamızın temellerini oyarak Jammu-Keşmir eyaletini feshetmeye ve Anayasa’nın 370 ve 35A maddelerini yürürlükten kaldırmaya kalkıştı; Anayasa’ya aykırı olduğu halde Vatandaşlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u yasalaştırdı; Ayodhya’daki tapınağın inşaatını başlattı ve insafsız önleyici gözaltı yasalarını geniş ölçüde istismar ederek halkın demokratik hak ve özgürlüklerine acımasızca saldırdı. Hindistan Anayasal Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini değiştirmek için aralıksız çaba gösterilmektedir.

Bu dönemde ayrıca, emekçi halkın farklı kesimlerinin Modi hükümetinin politikalarına karşı artan direnişine tanık olundu. İşçi sınıfı genel ve sektörel grevler yoluyla yeni iş yasalarını ve özelleştirme hamlesini protesto etti. Vatandaşlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun karşıtı hareket, Anayasa’nın ve vatandaşlığın tahrip edilmesine karşı kitlesel bir protestoya dönüştü. Çiftçilerin ülkemizdeki en büyük ve en uzun süreli mücadelesi, üç tarım yasasının yürürlükten kaldırılmasıyla tarihi bir zaferle sonuçlandı.

Bu dört yıl boyunca, BJP hükümeti ABD’nin stratejik, politik ve güvenlikle ilgili planlarına tamamen teslim oldu ve ABD emperyalizminin sadık bir alt müttefiki olarak kendini gösterdi. Bu vaziyet komşularımızla olan ilişkiler ve Hindistan’ın uluslararası konumu bakımından ciddi sonuçlar ortaya çıkarmakta ve Hindistan’ın günümüzdeki durumu üzerinde doğrudan etkisi olan önemli küresel gelişmelerin arka planında yaşanmaktadır.

Siyasi Çizgi

1) BJP’nin sekiz yıla yaklaşan iktidarında, cemaat ile sermaye arasındaki bağların otoriter saldırılara dayanak noktası oluşturacak biçimde daha da sağlamlaştırıldığına tanık olundu.  BJP 2019’da yeniden hükümet olduğundan beri faşist RSS’nin Hindu Raştra davasını saldırgan biçimde daha ileri noktalara taşımaktadır. Neo-liberal politikaların aynı derecede agresif bir şekilde izlenmesi ve ülke yönetiminde giderek artan otoriterleşme buna eşlik etmektedir. RSS güdümlü Hindu Raştracılık, Anayasal düzeni tahripkâr biçimde aşındırmakta ve Hindistan Cumhuriyeti’nin laik demokratik karakterini yok etmektedir.

2) Bu nedenle, önümüzdeki başlıca görev BJP’yi tecrit etmek ve yenilgiye uğratmaktır. Bu da HKP (M)’nin ve Sol kuvvetlerin bağımsız gücünün, halkı sınıf ve kitle mücadelelerinde güçlü bir militanlıkla seferber etmek üzere büyümesini gerektirir.

3) Parti’nin ve Sol kuvvetlerin güçlendirilmesi, Hindutvacılığa ve cemaat güçlerinin faaliyetlerine karşı mücadeleye önderlik etmek için de gereklidir. Parti, tüm laik güçlerin Hindutva cemaatçiliğine karşı geniş bir seferberliğini sağlamak için çalışmalıdır.

4) Parti; saldırgan biçimde izlenen neo-liberal politikalara, ulusal varlıklarımızın alenen yağmalanmasına, kamu sektörünün, kamu hizmetlerinin ve maden kaynaklarının geniş çaplı özelleştirilmesine karşı halkın en geniş kesimlerini harekete geçirmek üzere en ön safta olmalıdır. Halkın en geniş şekilde seferber edilmesi ve laik muhalefet güçlerinin cemaat-sermaye rejimine karşı bir araya getirilmesi ancak tıpkı geçtiğimiz günlerdeki Kisan mücadelesinde olduğu gibi, sınıf ve kitle mücadelelerini yoğunlaştırmakla başarılabilir.

5) Hindutvacı sermaye rejimine karşı mücadelenin başarısı, Hindutvacı cemaat güçlerine ve neo-liberal politikalara karşı eşzamanlı mücadele etmekten geçmektedir.

6) Parti, üzerinde anlaşmaya varılan konularda Parlamentodaki laik muhalefet partileriyle işbirliği yapacaktır. Parlamento dışında ise Parti, cemaatçiliğe karşı tüm laik güçlerin en geniş şekilde seferber edilmesi için çalışacaktır. Parti ve Sol gerek bağımsız olarak gerekse diğer demokratik güçlerle birlik içinde, her bir somut mesele özelinde neo-liberalizmin hücumlarına, demokrasi ve demokratik haklar aleyhine girişilen otoriter saldırılara, insafsız yasalar aracılığıyla muhalefetin bastırılmasına karşı savaşacaktır.

7) Parti, sınıf ve kitle örgütlerinin birleşik eylemleri için ortak platformların oluşturulmasına destek verecektir. Parti, İşçilerin-Köylülerin-Tarım İşçilerinin birleşik eylemlerini güçlendiren tüm adımları destekleyecektir.

8) Partinin bağımsız gücünün geliştirilmesine ve bir yandan da Sol birliğin güçlendirilmesine yönelik çabalara öncelik verilecektir. Birleşik Sol’un yürüteceği kampanyalar ve mücadeleler, burjuva-toprak ağası egemen sınıf politikalarına alternatif politikaları öne çıkarmalıdır.

9) Parti, kitle örgütleri ve toplumsal hareketler de dahil olmak üzere tüm sol ve demokratik güçleri bir araya getirmek için sürekli bir şekilde çalışmalıdır. Sol ve demokratik platform, alternatif politikalar olarak Sol ve Demokratik Programı öne çıkaran ortak mücadeleler ve hareketler yürütmelidir.

10) Seçim süreçlerinde ve seçimler esnasında, BJP karşıtı oyların azami şekilde aynı havuzda toplanmasını sağlamak için yukarıdaki siyasi çizgi temelinde uygun seçim taktikleri benimsenecektir.

Mevcut Durumdaki Görevler

  1. i) Parti, sınıf ve kitle mücadelelerini sürekli kılmak suretiyle kendi bağımsız rolünü güçlendirmeye, etkisini ve siyasi müdahale kapasitesini genişletmeye öncelik vermelidir. Halkın sorunlarına dair yerel mücadeleler gerektiği gibi takip edilerek bunların güçlendirilmesine özel önem verilmelidir.
  2. ii) Neo-liberal politikaların yoğun ekonomik sömürüsüne maruz kalan tüm halk kesimleri geçim kavgası meselelerinde bir araya getirilmelidir. Parti, kendiliğinden gelişen tüm mücadelelere aktif olarak müdahale etmeli ve güçlendirmek için bunlara katılmalıdır.

iii) Parti Hindutva cemaatçiliğine karşı mücadelenin en ön saflarında yer almalıdır. Bu mücadele, çeşitli düzeylerde istikrarlı bir şekilde yürütülmelidir. Hindutva güçlerinin faaliyetlerine karşı koymak için, endişeli yurttaşlar, örgütler ve toplumsal hareketler de dahil laik demokratik güçlerin mümkün olan en geniş birliği örülmelidir.

  1. iv) Parti otoriter adımlara muhalefetin öncülüğünü yapmalı ve insan haklarının, demokratik hakların, sivil özgürlüklerin, sanatsal özgürlüğün ve akademik özerkliğin savunulması için, Hindutva cemaatçiliğinin faaliyetlerine ve anayasal düzenin demokratik ve laik içeriğinin yok edilmesine karşı durmak için ortak mücadeleler yürütmek üzere tüm demokratik güçlerin işbirliğini sağlama arayışı içinde olmalıdır. 
  2. v) Parti, sosyal adalet mücadelelerini ileriye taşıma çabalarını güçlendirmeli ve toplumsal olarak ezilen kadınların, Dalitlerin ve Adivasilerin sorunlarının bayraktarlığını yapmalıdır.
  3. vi) Hindutva cemaatçiliğinin azgın saldırılarına karşı azınlıkların haklarının ve can güvenliklerinin korunması güçlendirilmelidir.

vii) Parti, bilim düşmanlığının, hurafelerin, akıldışılığın ve kör inancın yaygınlaşmasına karşı ideolojik/toplumsal mücadeleleri güçlendirmelidir. Parti, bilimsel bakış açısını geliştirmek, akıldışılığa ve mantık yoksunluğuna karşı akıldan ve mantıktan yana bir kamusal söylemi güçlendirmek için örgütlenen kampanyaların en ön saflarında yer almalıdır. Bilimsel bakış açısının savunulması için ve dini inanışların canlandırılmasına karşı en geniş seferberlik örülmelidir.

viii) Parti, ulusal ve ekonomik egemenliğimizi savunmak için Hint halkı arasında anti-emperyalist bilinci uyandırmalıdır. Sosyalizmi kapitalizmin tek gerçek alternatifi olarak öne çıkaran kampanyalar güçlendirilmelidir.

  1. ix) Parti, Modi hükümetinin ABD emperyalizmine teslimiyetine karşı kamuoyunu harekete geçirmelidir. Hindistan’ın bağımsız dış politikasının yeniden inşası için mücadeleler yürütülmelidir.
  2. x) Parti, Kerala’daki LDF (Sol Demokratik Cephe) hükümetinin korunması için ve Partiye karşı özellikle Batı Bengal ve Tripura’da düzenlenen faşist saldırılar karşısında savunmayı ele almalıdır.

Sonuç

Bu görevleri yerine getirmek için ülke genelinde güçlü bir Komünist Parti inşa etmek zorunludur. Marksizm Leninizm temelleri üzerinde yükselen, ülke çapında kitlesel tabana sahip güçlü bir Parti ancak ve ancak Kalküta Plenumu’nun örgütlenme konusunda aldığı kararları canla başla hayata geçirerek inşa edilebilir. Bu konuda özellikle şunlara odaklanılmalıdır:

1) Halkla güçlü bağlar kurmak için devrimci Partinin bir kitle çizgisiyle güçlendirilmesi.

2) Partinin halka erişiminin ve halk içindeki etkisinin genişletilmesi ve Sol ve demokratik güçlerin harekete geçirilmesi.

3) Kalküta Plenumu’nun direktifi doğrultusunda, Parti örgütünün nitelikli üyeliklerle güçlendirilmesi.

4) Gençlerin yanı sıra kadınların Partiye çekilmesi için çabaların yoğunlaştırılması.

5) İşçi sınıfına yabancı tüm ideolojilere karşı ideolojik mücadelelerin güçlendirilmesi.

Kuvvetli bir Komünist Partinin inşasını güçlendirme kararlılığımızı iki katına çıkaralım!

Kitle çizgisine sahip bir devrimci Partiye doğru ileri!

Tüm Hindistan’da kitle tabanı olan daha güçlü bir HKP (M)’ye doğru ileri!

 

Comments are closed.

0 %